29-06-2023
ตำแหน่ง วิศวกรรม 1 ตำแหน่ง (Staff)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทดสอบ/ทดลอง และเตรียมกระบวนการการผลิตให้ได้ตามแผนงาน Die Casting และ Machining
2. รายงานผลการทดลองและผลลัพท์ที่ออกมา
3. ปรับปรุงและแก้ไขของเสียในกระบวนการให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย (อายุ 25 ปีขึ้นไป)
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม 1 ปีขึ้นไป
4. ภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. คอมพิวเตอร์ : โปรแกรม 2D/3D และ Microsoft officSO if Possibe (Word, Excel, Power point)

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 1 ตำแหน่ง (Leader)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บำรุงรักษาแม่พิมพ์
2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในแผนกช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย (อายุ 28-30 ปี)
2. วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคนิคเครื่องกล
3. ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 1 ปีขึ้นไป
4. ภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. คอมพิวเตอร์ : โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power point)


Position QA  Document Center (Staff)
Duties & Responsibilities
1. Summary KPI and handle and follow up an Action plan, Management review for comment KPI.
2. Prepare a Management review report.
3. Maintain and prepare internal  Audit (system, Process, Product) and follow-up.
4. Support customer Audit and follow-up comments.
5. Review and recheck to document in the Quality system.
6. Follow up on changing reports when having customers.
7. Prepare and revise the Procedure and document concerns.
8. Information to relate department when changing and new requirements.

Expected Qualifications
1. Sex : Male.
2. Age : 26 years up.
3. Education : Bachelor's degree  related field.
4. Working Experience : 2 Years ISO if Possibel.
5. Language : Able to communicate in English.
6. Computer : Excellent computer skills in MS Office.Position Marketing (Staff)
Duties & Responsibilities
1. Send sample Overseas and domestic. 
2. Count the mold shot.
3. Make quotation when terms change.
4. Submit quotation invoice,(Debit note/Credit note).
5. Input fixed unit price.
6. People who like cleanliness one good.(5S)
7. Organizing paperfiles and PC folder.
8. A person who like communication with with people.

Expected Qualifications
1. Sex : Female.
2. Age : 26 - 31 years.
3. Education : Bachelor's degree.
4. Working Experience : Marketing work 1 Years.
5. Language : Able to communicate in English.
6. Computer : Excellent computer skills in MS Office.


Position Production Machine (Staff) Phan-thong Plant 
Duties & Responsibilities
1. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Record and Report.
2. Performane Record and Report.
3. 5M1E Record and Report.
4. Quality check and Report.
5. X-R- Chart Report.
6. Tool life Record and Change,Set up Tool .
7. Stock Tool Recheck.

Expected Qualifications
1. Sex : Male.
2. Age : 23-30 years.
3. Education : High vocation Certificate - Bachelor's degree. 
4. Working Experience : Machine work 1 Years.
5. Language : Able to communicate in English.
6. Computer : Excellent computer skills in MS Office.
7. Other Qualification :  5S activities.


ติดต่อสมัครงานได้ที่ 038-213380-1 ต่อ 202
E-mail ga04@mino-thai.com , recruit@mino-thai.com