24-01-2022
  รายละเอียดงาน การจัดการ / ควบคุม / การวางแผน 1.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment Selection) 2.งานวางแผนกำลังคน ( HR Planning ) 3.พัฒนาบุคลากร (Tranning & Development) 4.แรงงานสัมพ...
23-11-2020
Update 90% the construction progress of the new Plant of mino(thailand)co.,ltd. At amatacity chonburi phase 9....
06-11-2020
2019 The Best Quality & Delivery Performance Award From AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD. #september 10, 2020...
06-11-2020
FY19 Outstanding Contribution Award From KYB(Thailand) Company Limited #July 8, 2020...
26-07-2019
Ceremony New Plant # 2...