18-04-2023
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การจัดการ/การควบคุม/การวางแผน
1. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 
2. งานวางแผนกำลังคน
3. พัฒนาบุคลากร
4. แรงงานสัมพันธ์
5. การสืบทอดตำแหน่งและการวางแผนอาชีพ
6. งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (Payroll/Evaluation/Rule of Company)
7. กฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย (อายุ 40-45 ปี)
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป
4. ภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. คอมพิวเตอร์ : Microsoft office (Word, Excel, Power point)

ติดต่อสมัครงานได้ที่ 038-213380-1 ต่อ 202
E-mail ga04@mino-thai.com , recruit@mino-thai.com