24-01-2022
 
รายละเอียดงาน
การจัดการ / ควบคุม / การวางแผน

1.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment Selection)
2.งานวางแผนกำลังคน ( HR Planning )
3.พัฒนาบุคลากร (Tranning & Development)
4.แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)
5.งานวางแผน/ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Ruccession &Caveer Planning)
6.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
   - Payroll/การประเมินผล/Rule of Company
7.กฎหมายแรงงาน
 
เพศ: ชาย อายุ: 40-45 ปี
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ในการทำงาน:3-5ปี ขึ้นไป

ติดต่อสมัครงานได้ที่ 038-213380-1 ต่อ 202
E-mail ga04@mino-thai.com , recruit@mino-thai.com